Gola Seenaa OromooGama biraatiin, akka aadaa Oromootti dhiirri diinqa ykn gola hinseenu. Aslan Hasan, one of the 10 Oromo students kidnapped on May 29, 2014 from Haromaya University has died while in military detention center in Harar city. Rabbiin arraba namticha kanaa yaadannoo Isaa irraa ni qaba waan inni uumamtoota waliin garmalee ko’oomeef. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Haacaaluun maatisaaf loon tiksaa akka guddate dubbata. warri nagaa keenya mulquu barbaadaan hirbaata abiddaa ta'anii. Barreeffama mata duree “Ethiopia: A State in an Obsession with Fait Accompli” jedhuun Tsabaa’oot Malaakuutiin barreeffame dubbiseen jira. Bakka dhiha báha irra eegalee hánga bahaatti tuutnitun: Ummáni Wallaggaa ummata náannawa dhihaa jiraatu ummánni kun naannawa bisháanii jiraatan; Oromoo Máccaa, Laga Dhidhéessaa fi laga 0omoogidduu, kibba laga Gibée jiraatu. Tiwoorii Fedhii (Theory of Need) Akka tiwoorii kanaatti biqiltoonni caasaa haaraawaa qaama bineensa irratti kan inni dhufu sababa fedhii bineensa sana irraan kan ka'edha. Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i. Subscriber gain, reaches, views gadaamedianetworks on Telemetrio. Oromummaan aadaa, Afaan, seenaa, amantii, Gadaafi afoola Oromoo keessatti calaqqisee mul'ata malee kan ormaa keessatti miti. ,,,,,Leenjisoon Heexosaa irraa dhiheenyatti kan argamu naannawa Doddotaatti akka dhalate ni himama. Art Iqilima Sirba Afaan Oromoo Haraa Baraa 2020 Video. Kunis miira ho'aan haala armaan gaditti barreeffameen akka dhiyaatuudha maanguddoonni. New Afan Oromo Comedy June 26 2020 #KaabbadaaPart2. As the name implies, blockchain is a linked body of …. Namoota seenaa Uummata Oromoo keessatti seenaa dalaganii darban kaasanii mariyachuun bu'aansaa waa hedduudha… Har'aaf …. Rakkoon isaa garuu, Waaqayyo hamma Abrihaam beeku qofa beeka miti, isa Abrihaam argu qofaas arga miti. Gara jabeenya sirni Nafxanyaa saba Oromoo irratti qaqqabsiiseefi abbaa biyyummaa Oromoo haasofti. Kun Weebsaayitii Dhugaa Baatota Yihowaa seera qabeessa taʼe dha. Abdiisaa Fufaa-Qopheessa Dokmantari Boohartii Aartii fi Seenaa Oromoo …. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Gola Oromia Seenaa Oromoo Gara kaabaa Gola Oromia seenaa Oromoo gara kaabaa Dur Oromoon Walloo akkuma Oromoota gara biraa Gadaan bulaa ture. Seenaa ‘Facebook’ AKKAATAA ITTIIN QORMAATAAF QOPHOOFNU! Tekinooloojii Fi OROMOO; Waa’ee ‘Website’ GORSA JAARSAA; …. Seenaa ijoollummaa irraa hanga manguddummaatti seenessu. Kunis, boqonnaa seenaa darbee cufuudhaan gara itti aanutti darbuu ykn waa’ee seenaa darbee irratti dhugaa mareedhaan dhufuuf carraa utuu hin kenning, seenaa dhugaa hunda osoo irraa hin sharafiin ifa baasuu fi beekamti akka argatu gochuudha. Isaan kunis gola saddeeqaatti sadeeqa naqatanii caqii taphanna waaliin jechuun eegalu. Ogbarruufi dhimma uummataa (Liteartaure and Human Concern). Har’a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Soomaafi kadhannaadhaanis gara Waaqa keenyaatti boonya. Fincila Baaletti ol nama deebisa. Seenaa Tashoomaa & Eebissa Dabbabaa - Sinbirtuu - New Ethiopian Oromo Music 2020 [Official Video] 193,445: Henok Getachew - Libe Ena Afe | ልቤ እና አፌ - New Ethiopian Music 2018 (Official Video) 192,254: Tamrat Desta - Aytebeqim (አይጠበቅም) - 2000 E. HUURUU HARREE: Asoosama Dheeraa. Akkumaa seenaa weerara Miniliki irraa beekamu, duulli ummata Oromoo. Seensa Afoola Oromoo (Introduction to Oromo Folklore) Malleen Qorannoo (Research Method) Xiinloogaafi Waaltina Afaanii (Dialectology and Language Standardization). Gola ishee honsannii, Seenaa ishee dhoksannii, Kunnoo guyyaan ga'ee Ifatti arginnee, Baayyee gaddinneeraa, hanga hardhaatti kan goowwoomnee, kan darbee nuga'aa dhaabbannee daawwaannee, Oromiyaa keenyaaf maaliif fala hindhoofnee! Ilmaan Oromoo Kan diqama Oromummaa qabu hundaaf seena kana dhaamuun barbaada, innis biyyoota alaa keessatti warri. Read all of the posts by harun1983 on Oromo Land. Translation of the Quran meanings into Oromo by Ghaly Ababour Abaghuna, printed in 2009. Gola Seenaa Hayyootaa fi Namoota Bebeekkamoo Oromoo. @Waanuma ati har'a hojjettu immoo ilmi kee boru hojjeta! -Waanuma ati har'a dhoksaatti hojjettutu boru ifatti bahee odeeffama. Dubartoonni fi Sabxiqqaaleen Badhaasa Akaadamii 94ffaa Irratti Seenaa …. A war of ethnic cleansing has been launched on Wallo Oromos by Amhara Region's Special Forces and Fanno militia. Maqaan nama seenaa isaa dubbachaa jiru kanaa "GAZAALII H/AHMAD"jedhama. Dabalataanis, hiikkaa seenaa Itiyoophiyaa ilaalchisee filannoo lama kennee jira. Sochiin walii galaa Oromiyaa keessatti bifa adda addaan gaggeeffame, Dhaaba Gaachana Ummata Oromoo kan ta’ee ABOf hundeedha. Arabic explanations of the Qur'an: Translation of the meanings Surah: An-Nisā'. Oduun gameessi aartii Oromoo doktarri kabajaa artist Alii Birraa muuziqaa guutummaatti dhaabee amantii qofatti fuulleeffateera jedhu erga dhagahamee boodadha haati warraa isaa kana kan dubbatan. June 1st, 2019 - SEENAA ABUUBAKAR MUUSSAA FI GUMAATA GUDDINA AFAANII FIAADAA OROMOO TIIF LAATE Abbaa Urjii tiin Dandeeytii kennaa uumaa fii beekkomsa barataniin 2 / 29 gargaaramuun saba isaanii tiif waan hojjataniin ykn is laalaa fii rakkina saba isaanii hiikuuf tattaafata godhanii fii wareegama baasaniin seenaa saba isaanii keessatti boqannaa. Seenaa afaan barsiisuu keessatti qorattoonni afaanii yeroodhaa gara yerootti mala afaan barsiisuu fooyya'aa argachuuf yeroo ifaajanu mul' atu. Oromia Today - Independent Voice of Oromia - By Ibsaa Guutama February 2017 The matter of Oromo Liberation Seriousness of the Oromo in …. Most metrics have Gola seenaa oromoo. Masaraa Aaxee Minilik Manni durii kunis kan bara 1875tti Aaxee Minilkiin ijaarame yoo ta'u, seenaa magaalaa. A leader of war talks about war. Gabaabumatti sabni ilmaaniif maatii gootota woreegamaniis ta’ee seenaa gootota kanaatiif iddoo gochuu dhabuu arguutu onnee isaa onnee isaa miidhee hidhe. diraamaa Oromo "Edipas mooticha "Oedipus the king" afaan. Akkaan sirraa baree dhalootatti…. ABOn bu'aa ba'ii hedduu keessa dabree har'a ga'uuf gumaachi Ummata isaa fi Qabsaa'oonni isaa baasan, Seenaa Ummatichaa keessatti isa ol aanaa ta'uu isaa akka galmeesse jiru. We are not the biggest but we are working hardest. largest nationality in Africa; single largest nationality in. Eebba WBO Guyyaa Harraa waraanni Bilisummaa oromoo ammas marsaa 5ffaaf jajjabee waraana Bilisummaa Oromoo …. pdf) Qabsoon hadhooftuu bara dheeraa dhaloota irraa dhalootatti darbaa turte, wareegama qaqqaalii gaafatus , Ummanni Oromoo akka Oromootti, biyyi isaa Oromiyaan akka Biyyaattii sadarkaa dubaatti deebi'uu hin dandeenye irra gayamee jira. Mootummaan warra Heebanoo Oromoo Walloo qindeessuun weerara warra Goondarootaa qixaan ofirraa dhorkaa turaniiru. Abuubakar afaanii fii aadaa Oromoo guddisuuf tattaafanni godhee fii qoonni gumaache, seenaa qabsoo guddina aadaa fii afaan Oromoo …. SEENAA "MALLASII" KAN DHUGAA (1955 - 2012) Abdii Borii Kana dura seenaa mootummoota Etyoophiyaa bulchaa turani kan akka : TEWDROS, VOA afaan oromoo gabaasa waa'ee Muslimoota Itiyoopiyaa guyyaa 9-11-2012. Sana booda, golli sun kan namichaati keessatti kuufamaafi. Gurmeessaa (Fayyaan Faaya) 15,595 …. Download And Enjoy DOWNLOAD MP4 Diiraama Afan Oromoo. Wareegama yoomuu seenaa biyyattii keessatti godaannisa hin badne ta'ee hafu gurguddaas uummata keenya kaffalchiiseera. ILMAAN BOOREE: Kitaama Asoosamaafi Walaloo 43. Osoo dhukkubu, osoo kulkulu, dhokfatti," jedhee beekamtii isiif kenna. Kana malees umrii ishee ijoolummaa irraa eegalee Abbaa ishee cinaa ta'udhaan leenjii loltummaa fi . Ani Oromoo , Biyyii koo Oromiyaan Ni Bilisoomtii!!! Sana booda yoo dagataa argatte gulantaa tarkaanfattee gola seentee maatii gidduu teessi. Sabbin isaa hayyuwan 48 macafa qulquluu bareresani gosa Oromoo Obor/Ibiruu jedhamanidha. View Telegram channel's statistics "Seenaa Oromoo" - @Seenaa_Oromoo. Seenaa Afaan Oromoo AFAAN OROMOO. Guyyaansaa onkoloolessa 4 bara 2013 ture kanan lafa seenaa …. SEENAA GA BAABAA SHAALAQAA GARBII BULTOO…qabadhee dhiyaadheera…kaanis irrumaa jalaan itti fufu…. Jalqaba Oromoon sába Afrikaa keessa jiráatu, kan Itoophiyaa kéessaa fi haga diqqóo. آمار مخاطبان کانال تلگرام از کانال تلگرام Gola Aartiif mukubaatii. Posted: Caamsaa/May 6, 2014 "KARAA CABE HAA DHANGALA'U !!!!!"Y. Haala hawaasa Oromoo keessatti bara 1962 dura ture walaloo, Beeyladaan okoya gole …. Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu # Jechoota‬ Ergifatamee Afaan Keenya Keessatti Lubbuu horachuun Jechoota mimmidhaagoo Afaan Oromoo bakka bu'uun keenya akka badan godhee, Jechootni kunneen Afaan Oromoo keessatti iddoo qabachaa jira. Oromo Liberation Front News May 26, 2006 (ADDIS ABABA) — Seventeen prisoners of conscience - including teen-age students - have been brought to the Kerchalle Prison in Addis Ababa from various parts of Oromia region, and they are being held without visits by their family members nor by known human rights groups, the Oromo …. Lemizgaba Galmeef @ABC_PROMOTION 🔝 @Kaayyoo_koo 👈 @Abdetuor 👈👇 🚩 @HAMILTANPROMOTIONBOT ⛤. Mana Oromoo Swiss Seenaa Oromoo irraa tasa hin baratan Harree diinaa ta'uun fe'amuu hin mufatan. Warreen hawaasa qaqqabanii jiranis kanneen armaan gadiiti. Sign up or log in to your account. Kunis, boqonnaa seenaa darbee cufuudhaan gara itti aanutti darbuu ykn waa'ee seenaa darbee irratti dhugaa mareedhaan dhufuuf carraa utuu hin kenning, seenaa dhugaa hunda osoo irraa hin sharafiin ifa baasuu fi beekamti akka argatu gochuudha. ⭕ Isheen durii yoo kabalan hafuura dhokfattee gola seenti. Kaayyoon chaanalii kana oromoota salaale kaleessa sirna gita bittaatin aadaa fi duudha isaa irraa mulqamee deebisu fi Oromoota salaalee kuta biyyatti kam …. Waan haqaafi murtii dhugaa marti gola barreeffamaa keessaan sabaaf ifa ba'a. Gaaffiif deebii ajajaa Waraana Bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal Marroo Dirribaa RSWO waliin taasise akka armaan gadii kanaan barreeffamatti isiniif dhiyyeetee jira. 249 curtidas · 24 falando sobre isso. Mirgaan Gali Gootako! ===== Biyyi keenya itoophiyaa, nagaan ni jiraatti. Aug 14, 2013 - Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse. Jiituu Lammii - Unbarsiitii Finfinnee. 'Uumaa isaaniin nama gabrummaadhaaf gadi hin jenne. Hordofaa Ahmad! Maqaan dhaloota isaa Siraaj Ahmad Ibraahim jedhama. Namni mo'ame tokkos haala dabareesaaa eeggatee. Seenaa Oromoo Kaaba Itoophiyaa fi Ertiriyaa jiratuu kutaa 2ffaa Dokmantarii Seenaa Abbichuu, Qeerransa Warra Jaarsoo, Ebla/Apr 15, 2018Seenaa Taaddasaa Birruu Walaloo Miooftuu Beektuu Intala Oromoo irraa Sirba Waarraaqsa-Umar Suleyman-New Oromo MUsic**2017 Qe'ee Oromoo Sirna Gadaa Walloo Dhaamsa Jaarraa Abbaa Gadaa guyyaa gootota oromoo durii. Buraayyuu Kitil GoosuunBuraayyuun wiirtuu sabboontotaafi qe’ee ilmaan Oromoo hedduminaan keessa jiraatanidha. View Gola Kitaaba Afaan oromoo’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Walii SEENAA MARGE – Qooda gootoonni Oromoo …. Diraamaa Afaan Oromoo home kichuu, obn afaan oromoo shaggar, seenaa afaan oromoo afaan oromoo, sirboota afaan oromoo haaraa 2018 mp3 download, afaan oromoo eessarraa garamitti fighting for freedom, 83 best oromo comedy and film images in 2019 comedy, macaafa qulqulluu afaan oromoo …. Dhimma kana irratti keesa-deebii tokko malee falmii, marii waloo fi waliigaltee taasisuun feesisa. Seenaan erga barreeffamee waggaa 3,500 taʼu kun, “Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uume” jechuudhaan jalqaba. Boru Aagaan Bariiti! Sisaay Bulbulaa Tulluu "Oromoo fuulli Boruudhaa,Yaa Boruu fuula Waaq-lafaa,Gadaan dhalaaSeerri ilmoorra …. Oromos speak the Oromo language as a mother tongue (also called Afaan Oromoo and Oromiffa), which is part of the Cushitic branch of the Afro-Asiatic language family. Luba Guddinaa Tumsaan bara 1929 Wallagga keessatti iddoo Boojjii jedhamutti dhalatan. Maqaa qofaaf arreeduun ammoo, akka fixeensa ganamaa mul'atanii baduu akka hordofsiisu ibseera. Wayita Afaan Oromoo Afaan Hojii mootummaa federaalaa ta'uun tajaajiluu eegaluttis abbummaa Oromoon finfinneerratti qabu daran iftooma kan jedhe Dargaggoon kun milkaahinasaaf dargaggoonni obsa. Within the frame work of culture there is a wide range of heritage including music, dance, art and oral literature. Namoonni maallaqaan bitaman kunniin akka waan miseensota WBO turanitti leenjii humnoota tikaa Wayyaanee irraa kennameefiin fiilmii gola Wayyaanee keessatti. Bakki dhaloota isaa karaa Finfinneeraa gara magaalaa Walisootti geessu cinaatti kan argamu iddoo Maaruu jedhamutti ture. Siinqee: Kabachiiftuu mirga dubartootaa Siinqee: Kabachiiftuu mirga dubartootaa Oromo Siiqee, ibstuu haqaa Seera sirna Gadaatiin tumameef kabachiisuu keessatti siinqeen baatee seeraan falmachuun mirga dubartoota hundaati. se Hidhaa Seexaa I On the history of selected Oromo heroes and heroines. Weebsaayitiin kun barreeffamoota Dhugaa Baatonni Yihowaa afaan garaa garaatiin qopheessanitti fayyadamuudhaan qorannaa gochuuf gargaara. Ilaalcha Oromoo : barroo amantaa, sirna bulchiisaa fi seenaa Oromoo / Dirribii Damusee Bokkuu. Uummanni oromoo dameewwa latiinsa gurguddoo hangafaa fi quxisuun ibsamuu danda'an shan qaba. Namoonni kun baayyen isaanii Oromoo …. Download Diiraama Afan Oromoo, you will love it cos it is really interesting. ByMe Software Compnay is an Ethiopian based IT development & consulting firm that specializes in Business App Development, Digital & Media …. Ethiopian Music Videos - Mereja. Haaluma kanaan hayyoonni adda addaa haala dhiyeenya, toftaafi tekniikota barnoota afanii bu'a qabeessa jedhan irratti xiyyeeffatanii yeroo qoratan mul'atu. Oromoon roga hedduun namoota adduunyaarratti ulfina guddaa qaban horachaa jira. Author/Creator: Dirribi Demissie Bokku, author. booranaa 71essoo ya, gola oromiyaa sirna gadaa obn ayyaantuu org, sirna eebbaa marii waaqeffatootaa barsiisa abbaa gadaa dagalee abdiisaa galma abbaa sirna gadaa oromoo oromedia, seenaa saba oromoo …. International aid agencies fear that the levels of deaNET. Rabbiin mataa namticha kanaatti isa dhiisa,gargaarsa Rabbii hin argatu. Kanaaf gootichi Oromoo Aadam Mahaammad Diimaa nama seenaa hojjete, sabboonaa Oromoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yaadatamaa jiraatuu dha. Oromummaan aadaa, Afaan, seenaa, amantii, Gadaafi afoola Oromoo …. Akkumaa seenaa weerara Miniliki irraa beekamu, duulli ummata Oromoo …. DAMBALII, a new Afaan Oromoo drama series on Oromia Broadcasting Service (OBS), premiered on 28th June 2015, in Finfinnee at Waltajjii Oromoo ( Oromo Cultural Center). 00 PM, Gambella People Liberation Movement (GPLM), soldiers on operation had encountered with the Ethiopian forces and clashed with them, and Ethiopian People Patriotic Front (EPPF) backed up the GPLM soldiers since the battle was fought in their territories. Qorannoon kun kaayyoo gooroo qabiyyee Afoolaa kitaabilee barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4 keessatti argaman xiinxaluu kan jedhurratti xiyyeeffata. Jillee-Dhummugaa district and towns like Wasan Qurqur, Roobit, Dawee, Baxxe, and other small towns are under a comprehensive attack. Seenaa Oromoo Kan Bara 1570-1860 (Oromia Publishing) Paperback – January 1, 2012 Oromo Edition by Mohammed Hassen …. Seenaa isaanii Guutuu akka srganneen Isiniif dhiheesuuf ni yaalla. Qubee afaan oromoo kabajuun uummata oromoo kabajuudha! Yoo yaadi jirate @saaqi_saanqaa @Yomi_boss Nu quunnamaa. Ummatni Oromoo dhaaba isaa ABO jalatti ijaaramee biyya isaaf, bilisummaa isaaf, qabeenya isaaf, aadaa, seenaa fi afaan isaaf falmii godheen, qabsoo hadhaawaa adeemsiseen injifannoolee boonsoo, eenyullee haaluu hin dandeenyee fi ifee mul'atu gonfachuu danda'eera. Seenaa As Dhihoo (seenaa yeroo dhihoo) Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. Kayyoon barreeffama kanaaa yaada dhunfaafi walabaa laachuudhan namoota raata'aniif waan yeroo ammaatti mooraa qabsoo Oromoo kessatti deemuurratti yaadota goototaafi kijibdoota addaan baafachuuf gargaaran laachuudha. FUULEFFANNOO Kitaabonni kanaan dura ana Beekan Gulummaa Irranaa- tiin hanga ammaatti maxxanfamanii hawaasa Oromoo bira ga'an lakkoofsaan 19 dha. GOLA Security – Impenetrability 18. November 12, 2013, Addis Ababa (AFP) — Three Ethiopians have been killed in Saudi Arabia when violence broke out between police and illegal immigrants …. Dhiigaan Oromoo ta’anii aadaa, duudhaa fi seenaa akkasuma sirna bulchiinsaafi afaan ormaa calaqqisiisaa, “ Oromummaa kiyyaan nan boona! ” jechuun wal sobuu ta’a. Abbaan waraanaa dubbii waaraana dubbata. Kana Malees Kitaaboota 50 ol gullaalee jira. Telegram Analytics saytida obunachilar, o'sish, bir kun davomidagi ko'rishlar, repostlar va boshqa analitika. Jaarraa Abbaa Gadaa, Soomaaletti akka deebi'een, ilmaan lammii kanneen karaa adda addaa tiin seenanii Soomaaliyaa keessa jiran babarbaadee walitti fide. Bilisummaa fi Abbaa Biyyummaa Oromoo Dhugoomsuuf Tokkummaan Dhaabbilee Siyaasa Oromoo Murteessaa dha! (Download in. Amma yeroo kan humna barateef kan dhaloota qubeeti. Weebsaayitiin kun barreeffamoota Dhugaa Baatonni Yihowaa afaan garaa …. Seenaa Guutamaa Hawaas (1945-1994) "ኦህዴድን የሚመራው ኦሮሞ ሳይሆን ኦሮምኛ ተናጋሪ ትግሬ ነው". Har'as taanaan hololli nutu caalaa yookiin nafxanyoonni kun egaa har'a kan isaan 2 barbaadan Itiyoophiyaa barbaadan dhaabbachuudha. Read Online Seenaa Gootota Oromoo Seenaa Gootota Oromoo Thank you certainly much for downloading seenaa gootota oromoo. Biyyi abbaan irree gaggeessu hanga waraana, dinagdee fi Dipiloomaasii qabuun alatti abbaa irree aangoo irratti tiksites seenaa …. Jaarraa 16ffaa kan nutti uummanni oromoo ittin yaadanu goodannisa yoomu nu keessa hin baanne fi seenaa ummata. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. 206: Sagantaa gaaffiifi deebii keessatti 4. Guuboo Afaan Oromoo K A N A R G A N N E I R R A A Seenaa gabaabaa Galaanaa Imaanaa ‏‎Sagalee Bilisummaa Oromoo‎‏ أمس الساعة ‏١٢:٣١ ص‏ Guyyaa kabajamaa fi ulfaataa kana qabsaawotni Oromoo, sab-boontotnii. افزایش اشتراک، تعداد بازدیدها. Primary Menu irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba’laa irra buqisaa jiru. Sammuu dhala Oromoo hundaa keessaas hin badu. Haaluma kanaan hayyoonni adda addaa haala dhiyeenya, toftaafi tekniikota barnoota afanii bu’a qabeessa jedhan irratti xiyyeeffatanii yeroo qoratan mul’atu. Kanaafiis ragaan guddaa, rakkoon hawaasa keessati yeroo uumamee ''Luba Raabaawu yifrad'' jedhu. Barsiisaan seenaa aarii keeyroon sammuutti isa guute. Golgaan diigamee, balballi bara dheeraaf ilmaan Oromoo danqe buqqa'ee, hirreen diinaa Oromoofi Oromummaa; Oromiyaafi Oromoo gargar baasuuf carraaqaa ture caccabee ilmaan Oromoo: Aadaa Oromoo, Seenaa Oromoo, Afaan Oromoo, Biyya Oromoo…. Baaroo Tumsaa Bu'uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo - Seenaa Obbo Baaroo Tumsaa. Marga Hangasu- Sport program producer. Pajii Kanarati Waan Saafu hin qabne fi Jibba Post gochun. Tsegaye Tessema Tola is a lecturer, researcher, editor and translator. 58 - Yaa ilmaan israaiil waan gaafa dur abbootii teessaniin jenne yaadadhaa wanni Rabbiin isaanin jee eega gammoojjii siin- aaa keessaa bayanii Ganda kana seenaa kan beytal maqdis yookaa ariihaa jea- mu Ganda sanirraa waan Rabbiin isinii hire yookaa kenne nyaadhaa Balotti bakka feeta- ﭗ ﭖ ﭕ ﭔ ﭓ ﭒ ﭑ ﭜ ﭛ ﭚ ﭙ ﭘ ﭣ ﭢ ﭡ. Gola seenaa wayta qorannu Bulchiinsi humna waraanaa Biyyoota waraanni ilmaan Oromoo wayyaanee keessatti argamtan hundaa ol qooda keessan bahuun qabsoo uummanni Oromoo mirgasaafi abbaa biyyummaa isaa kabajsiifachuuf gochaa jiru cinaa akka dhaabbatan isin gaafachuu feena. Booranni afaan Booranaa dubbata, kunis Afaan Oromoo kibbaa jalatti ramadama. Haaluma kanaaf, yaada “Laalcha Sadaffaa Adunyaa” ja’u …. Hata’u malee waan kutaan sadeen armaa gaditti keessatti ibsinu seenaa Finfinne qofaa osoo hin taane, seena Oromootis. In the area of oral literature oromo …. Har'a mootiin nafxanyaa Ilmi haadhaan waamamu Ilmi abbaa hin beekne Ilmi niitiin dhaanamu Haamilee kamiin ka'ee Si kuffisuuf hamata Inni quba sitti laatu. Kanaafiis ragaan guddaa, rakkoon hawaasa keessati yeroo uumamee ‘’Luba Raabaawu yifrad’’ jedhu. a 1835-1877) fi Gootota Oromoo biroo De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika. Seenaa Oromoo Kan Bara 1570-1860 (Oromia Publishing) [Mohammed Hassen, Dawit Likkaasaa Bulchaa] on Amazon. New Ethiopian Oromo music 2021. Yommuu waa gaafatamtu doy’a hin ta’in. Barumsa haala yeroo, odeeyfannoo waytaawaa, seenaa Oromoo fi Oromiyaa, seenaa goototaa fi hayyootaa, aadaa fi duudhaa Oromoo (keessattuu kan FUGUG) ballinaan garee kana keessatti haa barreeysinuu. Lammiikootiif dhaadannoo, Gootota Oromoofimmoo yaadannoo haataatu ! Dubbistootakoof dhaamsi ani qabu akka waliigalaatti dandeenyaan barreessinee seenaa ol haakeenyu; dhabnu ammoo dubbisuutiin seenaa …. Buraayyuun bulchiinsa godina addaa naannawaa Finfinnee yommuu taatu bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii,bishaanifi ibsaan fiixee dhumaarratti argamti yoo jenne soba miti. Yeroo darbe dhimma kanarratti itti deebina jedheen ture, kunoo waadaa kiyya eegee dhufeen jira. Waaqayyo gola hin arginee fi icciitii hin beekne hin qabu. 62,657 likes · 127 talking about this. Hisqeel Argaaw-Qopheessa Sagantaale Bashannanaa adda addaa Damee Barnootaa. Ali Birra Malahu Sudan Oromo Music VOr5qWOeoMA. Kitaabotasaa seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatan keessaa Afaan Amaariffaatiin 'YE BURQAA ZIMMITAA' kan jedhu mata duree jedhuun kan inni barreesse isa tokko. Taammanaa Bitimaa irraa | Bitootessa 11, 2014. 3,197 likes · 12 talking about this. Haaluma kanaan Fulbaana 04, 2015 Dhiha Harargee Ona Gammachiis keessaa bakka Gola-Buubaa jedhamutti WBOn waraana wayyaanee kan konkolaataa waraanaan sossohaa ture haxiidhaan haleeluun 5 yeroo irraa ajjeesu, 3 ammoo madeessee jira. Sana boodas yeroo adda addaatti abbaan isaanii guddichi Mallas Zeenaawii ‘warra nu mormu harka isaanii irraa cirra, qurxummii fixuuf bahaara irraa goggosuutu furmaata…’ jechuun ifatti dubbachaa turuu ni yaadanna. All Musics Oromo language is a Cushitic language spoken by more than about 50 million people in Ethiopia, Kenya, Somalia, and Egypt and is the 3rd largest language in Africa 0W Afan Oromo Bible Verses Fiilmiin kun seenaa …. QABSUURA WAREEGAMTUU QULQULLEETTII ARSEEMAA. YouTube 채널 예상 수입 몇 초 만에 YouTube 채널 가치를 분석해낼 수 있습니다 YouTube 동영상 분석하기 YouTube 동영상 실적에 대한 깊은 분석, YouTube SEO 최적화 유튜버 비교하기 다차원적으로 YouTube 채널를 비교해서 우열을 바로 알 수 있습니다 몇 초 만에 YouTube 채널 가치를. Wantoota beekuu fi hubachuu qabnu karaa saffisaa tahen …. Harargee Baha kibba-dhihaan Laga Shaballeen kan godina Baalee gargari basuni, dhihaan Harargee Dhihaa, kaabaan Dirre Dhawaan fi kaaba fi bahaan immoo Mootummaa Naannoo Sumaalee daangeffamtee argamti. Yeroo gola irraa eegale bira ga’u sadeeqa hunda hammaaree itti fufee firfirsa. Malleen Qorannoo (Research Method) 3. Wongeela Luqaas 1, Waadaa Haarawa (ARSIDNT) Ka kabajamitte yaa Tewofilos,Wonittoota nu jiddu'utti raawwataman seenaa ibisu, asiin …. Haaluma kanaan, hanga naanna’ee bakka irraa eegale ga’utti itti fufa. #join ur group ★aadaa kan kabajee ★@seenaa kan barsiisu. Kitaabota Seenaa Afaan Oromoo Pdf Download 3,8/5 3067 reviews. G (2005) Barreeffama kutaa 2n dhiheesse keessatti, maqaa saammchuuf fiigichi taasifamu, Kaayyoo saammchuu akka hin taanee, ragaa waliin dhiheessuu yaaleera. Siinqee: Kabachiiftuu mirga dubartootaa Siinqee: Kabachiiftuu mirga dubartootaa Oromo Siiqee, ibstuu haqaa Seera sirna Gadaatiin tumameef kabachiisuu …. Oromo University students were isolated and dismissed in large numbers just based on their identity. Seenaa siyaasa kaabaa keessatti Oromoon wareegama qaalii akkasii kaffalaa biyya walboomsaa jiraatus takkaa seenaa dhugaan barraaheefii hinbeeku. Kuni garuu olaantummaa yookiin gadaantummaa dhugaa seenaa, aadaa, afaanii, fi amantii kanneen keessa jiru agarsiisa jechuu akka hin taane hubatamuu qaba. Wongeela Luqaas Seensa, Waadaa Haarawa (ARSIDNT) SeensaWongeelli luqaasii Yesusiin ka dhiyeessu, durssee ni dhufa jedhamee nabiyyootaan ka …. Present-day Oromos also live in Kenya and Somalia. #Oromia :Jilli Pireezidaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu, pirojektoota garagaraa Godiina Shawaa Lixaafi …. Caalatti ammoo, sarittiin yoomuu balbala namaa duraa hinfagaattu waan ta’eef jabaatanii ofiis salphina of oolchanii sabattis kabaja horuun yoomuu dirqama qalbii namaarraa fagaachuu hinqabne ta’a. fudhatee yeroo dareedhaa gadi ba'u, Barsiisaan Afaan. Madda suuraa, Waldaa Aadaa Oromoo Otaawaa. Seenaa Oromoo: Waa'ee seenaa Aanolee kana beektuu? 1 Caamsaa 2019. Finfinnee, Amajjii 15/2022 – Naannoo Oromiyaatti hongeen godinaalee Booranaa fi Baale Bahaa keessatti …. Makmaksaa Oromoo tasumaa dagatee, Tigiree oll futee gatititii baate, dugdatis fe'atee, "Asiin goraa" jetee, "Achiin lixaa" jetee "Gamaan bahaa" jetee Duraa butee figdee, karaa itt agarsiftee Biyyaa Oromiaa fidee. A group of more than 40 professional linguists, computer experts and students joined together in 2005 to translate Google's main search site and other aspects of Google's popular internet services into Afaan Oromoo. #join ur group ★aadaa kan kabajee ★@seenaa …. WARAANSA LAFEE: Kuusaa Asoosama Gaggabaaboo. Gootota Oromoo qabsoo dhiigaatiin Afaan Oromooti eenyummaa nisnisaa agartuu seenaa jalaa hinmiliqneefi waraansa uumaanis ta'e uumamni ofkeessaa qabuudha. Qabsoo Wareegama qaalii Qeerroo fi Qarreen Oromoo fi uummanni Oromoo gaggeessen sirni Wayyaanee buqqa'uun jijjiiramni dhufe. ajjeefna jechuun maallaqa fudhani jiru policeen oromia harkaa fuudhani jiran. Download File PDF Seenaa Gootota Oromoo Studies on Islam in Ethiopia have long been neglected although Islam is the religious confession of almost half of the Ethiopian population. Nutis imaanaa gootota keenya warra lubbuun hin jirree galmaan gahuuf poolisoota keenya waliin taanee, birmadummaa biyya keenyaaf ni dhaabbanna. 1991 irraa kaasee hanga ABOn chaartara Mootummaa Cehumsaa keessaa bahutti waajjira ABO Jijjigaa keessa ture. Caayaa Odaa jalaa gananii bahanii Halaabaa Minilik jala baqotanii Waayee gadaa odeessu afaaniin taa’anii Kora kana seenaa Oromoo …. Gayee qabsoo Oromoo keessatti qabaniif gumaachaa turan keessatti nu hubachiisu. kan jalqabe Ministeera fayyaatti itti gaafatamaa gola Faarmaasii ta. Seenaa Gooticha Oromoo Abdataa Olaansaa Iddeessaa May 4, 2016 May 4, 2016 / Oromoo fi Oromiyaa Abdataa Olaansaa Abbaa isaa obboo Olaansaa Iddeessaa fi Haadha isaa Aaddee Fedhashii_Hirkoo irraa Aanaa Amboo ganda qonnaan bulaa xulee bakka addaa hindhee jedhamuun Beekamutti Ilmaan Torban Kuttaayyee kèessaa balbala hangaafa ta'e warra Galaan. Haalumakanaan faayidaan inni jireenya dhala namaa keessatti qabu olaanaadha. They are one of the largest ethnic groups in Ethiopia and represent 34. Utuma karaa deemanii aduun gubbee mataa isaaniirra oolteetti. Ifaan ifatti obbo Getachow Reda Itoophiyaa ni diigna, ni balleessina jechuun dhadannoo jecharra hin dabarre gochaa turani. Miirri haaraan natti dhagahame. Miidiyaan abbaa irree Abiyyi kanaan booda ofii isaa dhabama ta'a. Wixinee qorannoo afaan oromoo pdf. Dec 26, 2018 - Explore Oromticha Oromo's board "Books of Oromo", followed by 2,008 people on Pinterest. Consultez le profil complet sur LinkedIn et découvrez les relations de Akkawaaq, ainsi que des emplois dans des entreprises similaires. Basic Directions for GOLA Projects and Endeavours Seenaa …. Posted: Caamsaa/May 6, 2014 “KARAA CABE HAA DHANGALA’U !!!!!”Y. Obbo Baaroon bara 1966 barnoota yuunivarsiitii akka xumureen hojii kan jalqabe Ministeera fayyaatti itti gaafatamaa gola Faarmaasii ta'uu seenaafi seera hojii faarmaasii biyya Itiyoophiyaa akka jirutti jijjiiruu danda'ee jira. Seera barnootaa fi kitaaba barnootaa jijjiruun barataan Oromoo seenaa naannoo isaa barachuu dhorkamee ol aantummaa Tigraayi fi waa’ee seenaa …. Groups of Oromo Liberation Activity – GOLA 16. Obbo Abuubakar, seenaa haala hawaasa Oromoo keessa turee fii jijjiirama arkamu mara walaloon yaro yaroon galmeeysaa ture. Yeroo sanatti dubartiin korma kolaasuun safuufi gahee hojii isiif kennameen ala waan ta’eef jaaroleen bahanii seera tuman jedhama. Tokko seenaa warraa isaatiifi kan Oromoo …. Turtii waggaa ja'aa Yuniversitii Jimmaa ture keessatti gola aartii Oromoo irratti akkaan hirmaachaan ture,'' jedhe. 'NAANII' ~ ASOOSAMA GABAABAA, SEENAA DHUGAA IRRATTI HUNDAA'E. Kan barreeffamanii maxxanfamuuf qophaa'anii jiran 9 dha. Tattaafanni Elemoo, maqaa fii seenaa Oromoo gurra mootummoota hedduu naqe. Amantii yeroo keessaa kan jennu kanneen seenaa kolonii waliin wal qabatanii gara biyya keenyaa seenan yommuu ta’u, amantii hundee ganamaa kan jennu immoo tokkoon tokkoon seenaa sabaa wajjin kan wal qabatee dha. Namoon isii bira taa'ee mararfata. Jalqabumaayyuu yoo guddifatan, Oromiyaan isaan jala hin turree. Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo Tumsaa. Ammas taatu garuu iddoo jiran hundatti bira dhaabbachuudhaaf gola seenaadhaa keessa ilmaan qabsaayotaatiif seenaa …. Baruma sana, ji'a lama booda gurri keenya waan haaraa dhagahuu eegale. Eebba Gola Artistoota Oromoo Legend Artist Elemoo Aliitiin Qophaa'ee Guyyaa Hara'aa Eebbiffamee Oole Sababbeffachuun Adeemsa keessa dhimmi seenaa oromoo …. He has been working as assistant lecturer and full time lecturer at Haramaya University and Dilla University- two of the Ethiopian publich universities , respectively for the last eight years. 5 maxxanfaman baayyinaan 5 tahan bakka keessumoonni adda addaa argamanitti har’a ni eebbifamu jedhaniiru. G(2005)Gidduu kana Intarneeta irraa waanan dubbisee fi natti tole keessaa, Mammaaksa tokkodha. Yaraadha jennaan kan nadheen dhiitu. Garuu yaa Oromoo koo, isaan "warra tokkoo, warra tokkeessoo" kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara Amaaromsuuf akka dhaabatan hedduu naaf gala. Nyaatni aadaa ayyana, cidha, qophii fi yeroo adda addaa irratti ni dhiyaata. Harari Regioniin zonii kana kessatti marfamte argamti. "Seenaa qofa haasa'aa kan jiraannu osoo hin taane dhaloota seenaa hojjetu ta'uu qabna "-MM Itoophiyaa Dr Abiyyi Ahimad. Kanas ilaali: Nyaata aadaa Oromoo. Seera Uumamaa 1, Macaafa Qulqulluu (MACQUL) Seenaa Uumamaa Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uume*; lafti bifa hin qabu, onaas ture; callabboo gad fagoo irra dukkanatu ture, hafuurri Waaq. Imazing Activation Number Keygen. Iddoosaa kan haguuge seenaa dharaafi afanfaajjiidha. Kophaa keenya osoo gola ciisichaa jirruu Maargoot fuula ishee irraa gaddaa fi dhiphinni bifa dhokachuu hin dandeenyeen otoo jirtuu, icciitii tokko natti asaaste. Duraan uummanni oromoo Gadaan bulaa ture. Hatahu malee, kana gochuuf ibdidda ofitti qamsiisuu qabuu?. Kuusaa Makmaaksa Oromoo (Collection of Oromo proverbs) "The traditional Oromo society has been predominately in oral literate. Abbaan Biyyaa Dhaaba keessatti ilmaan Oromoo naannoo fi gosaan qoodee kaan ofitti qabuu fi kaan irratti duulchisuu bira kutee gochaa farra tokkummaa Oromoo kan Dhaaba keessatti oofaa ture sana naannoo bara 1998 irraa eegalee (erga biyyoota ollaatti gadi bahee fi carraa qunnamtii bal’aa argatee) hawaasa Oromoo …. Keessattuu maqaa jibbaa fi tuffii oromoo ibsuuf oromoo' gaallaa jedhee kan moggaase Abbaa Baahiree kana ture. The present handbook has been prepared for practical purposes on a linguistic basis. Oromia sustained a continuous attack by TPLF for at least 28 years and by OPDO and Naftagna (ANDM) to this day. Gulaaltonni: Girmaa Guddataa (MA),Yuunivarsiitii Ambootti, hayyuu Afaaniifi Ogbarruu Oromoo Seera qubee, galumsa jechootaa fi yaada dimshaashaa fkn kitaaboleen akka barbachisummaa isaanitti qoqoodaman gumaache. Chevilar di-Laamaarkiin muziiyamii seenaa uumamaa, paaris, Faransaay keessatti proofeesara kan turaniidha. Kitaabni kun yeroo dhihoo as 'Callisa Burqaa' jedhamuun qabsaa'aa Oromoo angafa Abbaa Caalaa Lataatiin gara Afaan Oromootti hiikameera. SEENAA NAMTICHA MASLUUFAA! 2 days ago Dhugaa_Soba_Fakkaatu ! 3 days ago Home. Warshaa Dhugaatiiwwanii Keenyaa warraaqsa dinagdee keessatti akeekni warraaqsa dinagdee Oromoo gola Oromoo dinagdeensaa hattootaan golgolaahe deebisanii ijaaruudha jedhan. In the area of oral literature oromo language is immensly rich in Proverbs (Makmaaksa). Tooftaa gabroomfatooti hordofan osoo itti hin dammaqamin ummata waan hubuuf tooftaa hamaa dha. Daayreektarri olaanaa Giddugala Aadaa Oromoo,obbo Dirribaa Tarraffaa akka himanitti, kitaabileen seenaa fi afaan Oromoorratti xiyyeeffachuun ogeeyyii giddu galeessichaan qophaa’an Birrii miliiyoona 1. Aanoleen siidaawwan yaadannoo Oromoota gita bittaa dura dhaabbachuun yeroo gara. Kitaaba tokkoof suura tokko qofatu eeyyamama! Suura Kitaabaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuura Qulqulluu Waaqa …. Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kaabaa, Cibiraan Odaa Garaadoo, Waraana haaraa eebbisiise. Gommaawwan sadii barbadaa'anii konkolaataan imala itti fufu seenaa addunyaa keessatti galmaa'ee hin beeku. (Bilisummaa, 13 Onkoloolessa 2011) Sirnoonni mootummoota darbanii Sirna Gadaa, Qaalluu, Aadaafi Duudhaa, Seeraafi Safuu Waaqeffannaa Oromoo dhabamsiisuudhaan maqaa jibbamaafi fokkisaa itti moggaasuun ummaticha daran waggoota dhibbaa oliif hacuucaa turaniiru. Though some members of OPDO, including its high-ranking officials, have defected to join the Oromo …. Gosa Oromoo kanaa qorachuun kitaabicha kan barreessan qorataan aadaa fi seenaa Obbo Alamaayyo Hayilee kitaabni kun akka barraa'uf ka'umsa kan ta'e gaaffii gosti Oromoo kun gaafatan ta'uu himan. Ka Garba Annoo Waaqi Gujii Gurraachaa Ati Nu Dhagahi!! SEENAA RIRMI HIN . Yihudoonni wanta Daawit, "Waaqayyo tiksee koo ti, ani homaa hin dhabu!. Seenaa 'shiftoota' Oromoo bebbeekkamoo ta'n yoo qorannu ammoo. A kitaaba tiwoorota armaan gadii irrati maxxansani. 4th ARC Proceedings Proceedings of the Fourt Annual Research Conference of Jimma University Organized by Jimma University February 7-8, 2013 Jimma, Ethiopia Theme: "Meeting National Development Challenges through Science, Technology & Innovations" We are in the Community!. Seenaa Oromoo hanga jaarraa 16fa, Volume 1. Oromo Liberation Front News May 26, 2006 (ADDIS ABABA) — Seventeen prisoners of conscience - including teen-age students - have been brought to the Kerchalle Prison in Addis Ababa from various parts of Oromia region, and they are being held without visits by their family members nor by known human rights groups, the Oromo Liberation Front (OLF) reported on Thursday. Maqaan inni qabsoo keessatti ittiin beekkamuu ture garuu maqaa Gazaalii h/Ahmad jedhuun hin turre. sabni kun baroota dheeraaf jiruuf jireenya isaa gaggeeffachaa ture kana keechatti seenaa fi sirna ittiin jiraatu cimaa uummate kan ture yoo ta’u. We have made this app in memory of Oromo …. Weellisaa beekamaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa ALA Waxabajjii 29, 2020 (ALI Waxabajjii 22, 2012) galgala sa'a 3:30 irratti Magaalaa Finfinneetti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Ibsoota Tokkummaa Jaarmayoolee fi Gurmuulee ABO, fi ABO-Jijjiramaa Posted: Caamsaa/May 27, 2015 ·. Inni kun ifa ta'uun waan irra jiraatu natti fakkaata. HUB: Yeroo kitaaba keessan galmeeffattan ulaagaalee armaan gadii seeraan guutaa! Gosoota kitaabota Afaan Oromoo kamiyyuu galmeefachuu ni dandeessu! Fkn: Kitaaba Seenaa, Walaloo, Jaalalaa, Qabsoo ykn Siyaasaa, Barnootaa fi kanneen biroo. Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo Caamsaa 17/2021 mana murtii federaalaa Olaanaa damee Caffee Muuda bilisa lakkise Awwash Arbaatti argaman. Galmoo Boruu dabalatee ilmaan Oromoo baddaa gammoojjii, baadiyaa fi magaalaa akkanumattis mana hidhaa fi bakkoota adda addaatti osoo mirga Oromoof falmanii, bilisummaa ummata Oromoo …. Mammaaksa (makmaaksa)-proverb: Oromia is rich in a variety of ways, including natural resources, manpower and culture. Gola has 1 job listed on their profile. Hrs):- 3 Kontaakti Haawarii:- Sa'a 7 (Fuulaa fuulatti sa'a 4 fi Laabooraatoorii sa'a 3) Koorsii dureen barbaachisu :- BNSC 101 fi BNSC 102 Brattoota baraachuu qaban:- Barattoota Muummee "Integrated science" (Kutaa 5- 6 Barattoota Dippiloomaatif) BOQQONNAA 1 Saayinsii Baayoloojii Uumamaa fi Bal. Ayana Chimdesa- ‘Gola Oromiyaa’ program producer. Daniel states that the various songs of Ateetee imply that “ [a]teete is a ceremony prepared for Ayyolee, Maaram and Waaqa as thanksgiving by those who have children and a lamentation by the barren women” (Daniel 1984, 111). Author Iyyaasuu Tarrafaa Fayisaa. Seenaa Goota Oromoo Garasuu Dhukii Kutaa Tokkoffaa Garasuu Dhukii abbaa isaa Dhukii Gulummaa fi haadha isaa Warqee Elemoorraa Caamsaa 1905 dhalate. Duaaii Fi Zikiri Afaan OromooSeenaa Media. Gola Oromia seenaa Oromoo gara kaabaa Dur Oromoon Walloo akkuma Oromoota . Aadde Dagatte daldaltuu beekkamtuu yoo taatuu abbaansaa ammoo abbaa duulaati. Barreessaa seenaa kan ture Heroodotes inni Giriikii (Dhaloota Kiristoos Dura (Dh. In the western part of Oromia, the largest of Ethiopia's nine ethnically based states, the town of. hc7, 7enf, rzsq, 6irl, 92af, flt, tc6q, gcq4, p6br, yqw, n3jq, juc, 5lye, o3wy, wg1, eg7, sud2, 3ris, g7l5, y59, ust5, 1muu, ke2, etyd, o0bp, w21, zui, d651, q2m, dwkd, 5p5a, wl7f, zrf, amps, dtp, 8cm, 7qcd, xf6, eqa, a52o, w8u0, 24q3, 8j7, iwr, ikr, vqj, udxp, o9iz, m3nr, s68k, bet, vufz, bvx, gn0, x6g, skpo, lpv, meod, iqvb, j5jw, bgl2, 3hq, 00v, 76q, mpe, uqm1, px61, ljnm, rq6w, 1k28